TSPSC 2022 Jobs Online Test 01

TSPSC 2022 Jobs Online Test 01 టెస్ట్ రాసే అభ్యర్హులకు సూచనలు : టెస్ట్ లోని ప్రశ్నని చదివి క్రింద ఉన్న Options లో సమాధానాన్ని

Read more

tspsc group 3 telugu syllabus

Tspsc group 3 telugu syllabus తెలంగాణ ప్రభుత్వం త్వరలోనే 80039 ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియను ప్రారంభించబోతున్నట్లు సీఎం KCR ప్రకటించారు కాగా వీటిలో 1373 గ్రూప్

Read more

Indian History for APPSC/TSPSC Exams – Test 04

Indian History for APPSC/TSPSC Exams టెస్ట్ రాసే అభ్యర్హులకు సూచనలు : టెస్ట్ లోని ప్రశ్నని చదివి క్రింద ఉన్న Options లో సమాధానాన్ని సెలెక్ట్

Read more

Indian History for APPSC/TSPSC Exams – Test 01

Indian History for APPSC/TSPSC Exams టెస్ట్ రాసే అభ్యర్హులకు సూచనలు : టెస్ట్ లోని ప్రశ్నని చదివి క్రింద ఉన్న Options లో సమాధానాన్ని సెలెక్ట్

Read more

Telugu Current affairs 2021  – NOV Online Test 02

Telugu Current affairs 2021  – NOV Online Test 02 టెస్ట్ రాసే అభ్యర్హులకు సూచనలు : టెస్ట్ లోని ప్రశ్నని చదివి క్రింద ఉన్న

Read more
error: Content is protected !!