ఎపి టెట్ 2020 మెథడాలాజీ PDF డౌన్లోడ్ – AP TET 2020 Methodology PDF

AP TET 2020 Methodology PDF download

ఎపి టెట్ 2020 కి ఉపయోగపడే మెథడాలాజీ PDF డౌన్లోడ్ చేస్కోండి

సాంఘిక శాస్రం బోధన పద్దతులు PDF
విజ్ఞన శాస్రం బోధన పద్దతులు PDF

మెథడాలాజీ PDF డౌన్లోడ్ చేస్కోండి

Click here to download PDF EVS Methodology

 

Click here to download PDF – Social Methodology

AP TET Psychology Practice bits PDF in Telugu

Please share this post to your friends..

 

Thank you.

@ Telugu Education

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!